Get to know Crane

รู้จักกับเครน หรือ ปั้นจั่น มีกี่แบบวิธีการทำงานอย่างปลอดภัยกับเครน

วันนี้เราจะพามารู้จักกับปั้นจั่นหรือเรียกกันติดปากว่าเครนปัจจุบันมันจัดได้ถูกแยกให้ออกเป็น 2 ชนิดตามที่กฎหมายกำหนด ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ (ปจ1) ปั้นจั่นชนิดแบบเคลื่อน (ปจ2) ทั้งสองชนิดนี้แตกต่างกันตรงที่หากเป็นปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่เราจะเรียกว่า ปจ2 แต่ถ้าเกิดว่าเป็นชนิดอยู่กับที่เราจะเรียกว่า ปจ1 ทั้งสองชนิดนี้ตามกฎหมายแล้วจะต้องได้รับการตรวจสอบโดยวิศวกรเครื่องกลที่ได้รับอนุญาตและขึ้นทะเบียนกับ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตามกฏหมายใหม่ หากใครที่ต้องการจะตรวจสอบเครนจะต้องดูให้แน่ใจก่อนว่าวิศวะก่อนที่ทำการตรวจสอบนั้นมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดปั้นจั่นมักจะได้ยินเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งสิ่งเหล่านี้อาจเป็นเพราะว่าไม่ได้มีการตรวจสอบเครนว่ามีความพร้อมใช้งานของปั้นจั่น และ ไม่ได้ทำการทดสอบพิกัดการยกอย่างปลอดภัย หรือ โหลดเทสเครนจึงทำให้เกิดอุบัติเหตุขณะใช้งานส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับการบาดเจ็บโดยส่วนใหญ่ปั้นจั่นจะต้องทำการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอตามพิกัดการยกที่ระบุน้ำหนักการยกว่ากำหนดให้ปั้นจั่นยกได้มากเท่าไหร่ และ จะต้องทำการตรวจสอบตามความถี่ที่กฎหมายได้ระบุไว้อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เราสามารถป้องกันอันตรายจากการทำงานกลับเครนได้โดย การปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ไม่ทำการดัดแปลงปั้นจั่น ทำการตรวจสอบก่อนใช้งานปั้นจั่นเป็นประจำทุกวันโดยการตรวจสอบตามแบบฟอร์มเช็คลิส สวมใส่ PPE ขณะทำงานทุกครั้ง ตรวจสอบระบบป้องกันฉุกเฉินของปั้นจั่น สิ่งเหล่านี้ผู้ปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบเบื้องต้นได้ด้วยตนเองก่อนใช้งานประจำวันเพื่อให้แน่ใจว่าปั้นจั่นมีสภาพที่สมบูรณ์ก่อนนำไปใช้งานรวมไปถึงการตรวจสอบอุปกรณ์ฉุกเฉินต่างๆเช่นปุ่ม Emergency และ ป้ายเตือน เสียงเตือนต่างๆ ขณะที่ปั่นจั่นกำลังเคลื่อนที่หรือปฏิบัติงานจะต้องมีแสงสว่างและเสียงเตือนเพื่อให้คนบริเวณรอบข้างได้รับรู้ว่ามีการปฏิบัติงานเกี่ยวกลับเครนในพื้นที่นั้นๆ… Read more