ข้อมูลและเคล็ดลับเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

รู้จักกับกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงงานในประเทศต่างๆ สหรัฐ

by Javier Anderson
46 views
1.รู้จักกับกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงงานในประเทศต่าง ๆ สหรัฐ

Occupational Safety and Health Administration (OSHA)

OSHA กำหนดและบังคับใช้มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับคลังสินค้าในสหรัฐอเมริกา กฎระเบียบหลักครอบคลุมในด้านต่างๆ

เช่น การจัดการวัสดุอันตราย ความปลอดภัยจากอัคคีภัย มาตรฐานทางไฟฟ้า และการใช้งานรถยก นายจ้างจะต้องจัดให้มีสถานที่ทำงานที่ปราศจากอันตรายที่ถูกต้อง และ OSHA จะดำเนินการตรวจสอบและกำหนดบทลงโทษสำหรับการไม่ปฏิบัติตาม

European Union (EU)

Framework Directive on Safety and Health at Work (Directive 89/391/EEC) 

คำสั่งนี้วางหลักการสำหรับการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในที่ทำงาน รวมถึงคลังสินค้า รัฐสมาชิกจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่านายจ้างประเมินความเสี่ยงและใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสม

Workplace Safety Regulations

ข้อกำหนดเฉพาะอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศในสหภาพยุโรป แต่รัฐสมาชิกทั้งหมดจะปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำที่กำหนดโดยคำสั่งของสหภาพยุโรป ซึ่งรวมถึงข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการด้วยมือ อุปกรณ์ในการทำงาน การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) และการจัดเก็บสารอันตราย

ประเทศอังกฤษ

Health and Safety at Work Act 1974

2.กฎหมายหลักที่ครอบคลุมเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสหราชอาณาจักร

นี่เป็นกฎหมายหลักที่ครอบคลุมเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสหราชอาณาจักร ได้รับการสนับสนุนจากกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้า เช่น ระเบียบการจัดการด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน 1999 ซึ่งกำหนดให้ต้องมีการประเมินความเสี่ยงและระบบการจัดการความปลอดภัย

The Provision and Use of Work Equipment Regulations 1998 (PUWER)

กฎระเบียบเหล่านี้ช่วยให้แน่ใจว่าอุปกรณ์การทำงาน รวมถึงเครื่องจักรในคลังสินค้า ปลอดภัยสำหรับการใช้งาน บำรุงรักษาอย่างเหมาะสม และได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

ออสเตรเลีย

Model Work Health and Safety Act

กฎหมายนี้ได้รับการรับรองโดยดินแดนและรัฐของออสเตรเลียส่วนใหญ่ โดยให้กรอบการทำงานในการปกป้องสุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิภาพของพนักงานทุกคนในที่ทำงาน รวมถึงการปฏิบัติงานในคลังสินค้า รวมถึงข้อกำหนดสำหรับการระบุอันตราย การประเมินความเสี่ยง และการดำเนินการตามมาตรการควบคุม

Safe Work Australia

หน่วยงานตามกฎหมายนี้พัฒนานโยบายระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน รวมถึงแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยในคลังสินค้า ซึ่งครอบคลุมถึงงานที่ใช้แรงงานคน สารเคมีอันตราย โรงงานและเครื่องจักร

แคนาดา

Canadian Centre for Occupational Health and Safety (CCOHS)

หน่วยงานรัฐบาลกลางของแคนาดาส่งเสริมสุขภาพกาย จิตสังคม และสุขภาพจิตของคนงานชาวแคนาดา มาตรฐานและกฎระเบียบด้านความปลอดภัยสำหรับคลังสินค้ามีการบังคับใช้ในระดับประเทศ โดยมีกฎระเบียบที่ครอบคลุมประเด็นต่างๆ มากมาย ตั้งแต่ความปลอดภัยของอุปกรณ์ไปจนถึงการจัดการวัสดุอันตราย

กฎหมายประจำเมือง

แต่ละจังหวัดและเขตปกครองมีกฎหมายด้านสุขภาพและความปลอดภัยของตนเอง เช่น พระราชบัญญัติอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSA) ของออนแทรีโอ ซึ่งกำหนดหน้าที่สำหรับนายจ้างและคนงานในการรับรองความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

จีน

กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานของสาธารณรัฐประชาชนจีน กฎหมายนี้กำหนดกรอบทางกฎหมายเพื่อความปลอดภัยในที่ทำงาน รวมถึงคลังสินค้า โดยครอบคลุมประเด็นด้านความปลอดภัยที่หลากหลาย รวมถึงการจัดเก็บและการจัดการวัสดุอันตราย ความปลอดภัยจากอัคคีภัย และความปลอดภัยของเครื่องจักรและอุปกรณ์ การบังคับใช้จะแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและหน่วยงานท้องถิ่น

อินเดีย

Factories Act 1948

3.พระราชบัญญัตินี้ควบคุมความปลอดภัย สุขภาพ และสวัสดิการของคนงานในโรงงานและคลังสินค้าใน

พระราชบัญญัตินี้ควบคุมความปลอดภัย สุขภาพ และสวัสดิการของคนงานในโรงงานและคลังสินค้าในอินเดีย รวมถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับกระบวนการที่เป็นอันตราย ความปลอดภัยของเครื่องจักร ชั่วโมงการทำงาน และบริการด้านอาชีวอนามัย รัฐบาลของรัฐมีอำนาจในการบังคับใช้และเพิ่มกฎเกณฑ์เฉพาะตามกฎหมายนี้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

แหล่งรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์และทันสมัยในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ที่คุณสามารถเรียนรู้ได้ในทุกๆวัน

ติดต่อ

Copyright @2024  All Right Reserved – Designed and Developed by  jordanhopfner