อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล PPE

PPE คือ สิ่งหนึ่งหรืออุปกรณ์ที่เราเอามาใส่บนร่างกายของเรา เพื่อให้เราสามารถลดความรุนแรง หรือป้องกันอันตราย ในการทำงานต่างๆได้ ปัจจุบันทางเราก็จะมีจัดไว้ให้พนักงานได้ใช้ใครที่จะซื้อเข้ามาใช้ต้องผ่านฝ่ายความปลอดภัยที่มีการตรวจสอบทั้งคุณภาพและสภาพให้สามารถใช้ได้แล้วเท่านั้น ส่วนผู้รับเหมาที่นำเข้ามานั้นเราก็จะบังคับว่าต้องใช้อุปกรณ์ PPE ที่ได้มาตรฐานของ ANSI OSHA หรือ ASTM เท่านั้นและใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามลักษณะงานตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนการใช้งานทุกครั้งหากพนักงานไม่สวมใส่ PPE ที่ถูกต้องทางเราจะไม่อนุญาตให้ปฏิบัติงานรวมทั้งไม่อนุญาตให้เข้ามาในพื้นที่การทำงานด้วย หากอุปกรณ์ PPE เกิดการสูญหาย – กรณีที่เป็นพนักงานของบริษัทเอง จะต้องมีการแจ้งต่อหัวหน้างานและเบิกใหม่จากสโตร์ – ส่วนผู้รับเหมา จะต้องมีการแจ้งขอเบิกใหม่จากหน่วยงานของท่านเท่านั้น มิฉะนั้นเราจะไม่อนุญาตให้ปฏิบัติงาน หัวหน้าแผนกจะต้องดูแลการเบิกจ่าย PPE ของพนักงานอย่างถูกต้อง และมีการควบคุมให้สวมใส่และใช้งาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม ปัจจุบันอุปกรณ์ PPE ที่โรงงานเราใช้… Read more